Abakorerabushake bagenzura iyubahirizwa ry’uburenganzira bw’Umwana n’uw’abantu bafite ubumuga bahuguwe ku nshingano zabo

Komisiyo yateguye inama y’abagize Komite y’Urwego rw’Abakorerabushake bashinzwe igenzura ry’iyubahirizwa ry’uburenganzira bw’umwana (ODE) ku rwego rw’Igihugu ku nsanganyamatsiko igira iti “Dushakire hamwe ingamba zo kurwanya ikibazo cy’imirimo ibujijwe ku mwana n’ingaruka zacyo”

Mu bushakashatsi Komisiyo yakoze mu 2020 ku mirimo ibujijwe ikoreshwa abana yasanze zimwe mu mpamvu zituma abana bakoreshwa iyo mirimo ibujijwe cyangwa ibagiraho ingaruka harimo: amikoro make, ubupfubyi, imyumvire mibi y’ababyeyi n’amakimbirane mu miryango

Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo mu 2021 ku iyubahirizwa ry’uburenganzira bw’Umwana ku burezi, ku buzima no ku mikurire iboneye, bwagaragaje ko kuba ababyeyi badatanga inkunga mu bijyanye no kugaburira abana ku ishuri na yo ari imwe mu mpamvu zituma abana bava mu ishuri bakajya mu mirimo ibujijwe ikoreshwa abana, ishobora kubangamira uburenganzira ku burezi bwabo, ku buzima, uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe, kandi ikagira ingaruka mbi ku myitwarire cyangwa iterambere n’imibereho myiza y’umwana.

Abari mu nama bagaragarijwe na Komisiyo uko uburenganzira bw’Umwana bwubahirizwa mu Gihugu n’ibibazo by’ingenzi bigaragaramo, hafatwa ingamba zigamije guhangana na byo kugira ngo bigabanyuke ndetse binarandurwe ku bufatanye bw’inzego zitandukanye.

Abari mu nama banarebeye hamwe uko gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’imyanzuro y’inama iheruka yabaye ku wa 30 Ukwakira 2020 byagenze, baganira ku ngamba zashyizweho n’izikwiye gufatwa zigamije gukumira ihohoterwa rikorerwa abana, by’umwihariko izigamije kubarinda gukoreshwa imirimo mibi.

Hafashwe imyanzuro n‘ibyifuzonama bizashyikirizwa inzego zose zirebwa n’ikibazo no kugikorera ubuvugizi hagamijwe kugikemura.